Regulamin Komisji Sędziowskiej
ALPS ATLAS TOURS

§ 1

 1. Komisja Sędziowska (zwana dalej Komisja) działa w ramach Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej (zwanej dalej Liga) jako reprezentacja środowiska sędziowskiego tej ligi.
 2. Komisja zarządza działalnością sędziów Ligi w oparciu o niniejszy regulamin oraz regulamin ligi.
 3. Nadzór nad prawidłowym działaniem Komisji sprawuje Rada Ligi.

SPOSÓB WYBORU CZŁONKÓW KOMISJI

§ 2

 1. Działalnością Komisji kieruje Szef Komisji, wybrany spośród sędziów Ligi przez Radę Ligi.
 2. Szef Komisji rekomenduje Radzie Ligi do zatwierdzenia od 4 do 6 sędziów jako członków Komisji. Szef Komisji dopuszcza możliwość zmiany członków. Zmiennika zatwierdza Rada Ligi.
 3. Obecnie funkcję Szefa Komisji Sędziowskiej pełni Janusz Lazar.

KOMPETENCJE KOMISJI

§ 3

Do zakresu działania Komisji należy całokształt spraw sędziów Ligi, a w szczególności:

 1. Dokonywanie obsad sędziów na zawody organizowane w ramach Ligi.
 2. Rozpatrywanie wniosków, odwołań dotyczących pracy sędziów Ligi.
 3. Nadawanie i cofanie uprawnień sędziom Ligi.
 4. Prowadzenie szkoleń sędziowskich.
 5. Współpraca z Komisarzem Ligi w zakresie prowadzenia zakładki SĘDZIOWIE na stronie Ligi.

§ 4

 1. Komisja zbiera się na posiedzenia w razie wystąpienia takiej konieczności. W sytuacjach pilnych decyzje mogą być podejmowane w drodze korespondencyjnej.
 2. Decyzje Komisji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności nie mniej niż połowy członków. W razie równej ilości głosów, decyduje głos Szefa Komisji.
 3. Decyzje podjęte przez Komisję Sędziowską wspólnie z Radą Ligi są ostateczne. Dotyczy to zarówno wniosków jak i ewentualnych sporów.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 5

 1. W związku z zamiarem podnoszenia jakości sędziowania w naszej Lidze proponowani sędziowie na nowy sezon będą sędziami, którzy w ostatnim sezonie prowadzili regularnie mecze w naszej Lidze, znają jej realia i charakter. Otrzymają oni rekomendację Ligi do prowadzenia wszelkich meczów organizowanych w Lidze. W związku z tym proponuje się, aby szefowie drużyn pierwszej kolejności korzystali z tych sędziów. Gdyby jednak okazało się, że z jakichś powodów sędzia rekomendowany przez Komisję nie może być na meczu (sytuacja losowa, choroba, zdarzenie na drodze itp.) szef lub kapitan drużyny gospodarzy ma prawo do powołania na sędziego wybraną przez siebie inną osobę.

§ 6

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Ligi, zastępując dotychczasowe uregulowania i staje się integralna częścią Regulaminu Ligi